loader


چرا اطلاعات موجود از کارتهای بازرگانی برای شناسایی متخلفان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد؟
iranian credit bureau & scoring company logo